Väyläviraston Extranet-palvelun käyttöehdot - kumppaniorganisaation käyttäjä

 

Yleistä

Väyläviraston ylläpitämä Extranet -palveluportaali on tarkoitettu Väyläviraston kumppaniorganisaatioiden käyttöön.

 

1§ Käytön kohde ja osapuolet

Extranet-palveluiden käyttäminen edellyttää voimassa olevaa perustetta, joka kuvaa tarpeen palveluiden käyttämiselle. Tällainen peruste voi olla esimerkiksi toimeksiantosopimus, urakkasopimus tai muu Väyläviraston ja kumppaniorganisaation välinen sopimus.

Kumppaniorganisaation Extranet-käyttäjän (jatkossa organisaatiokäyttäjä) on hyväksyttävä nämä käyttöehdot ensimmäisen Extranet-sisäänkirjautumisen yhteydessä. Extranet-palveluiden käyttö edellyttää käyttöehtojen hyväksynnän.

Väylävirasto luovuttaa maksuttomasti kumppaniorganisaatiolle oikeuden kirjautua Extranetpalvelun käyttäjäksi käyttöehdot hyväksymällä.

Kumppaniorganisaatio on vastuussa organisaationsa käyttäjien käyttöoikeuksien hallinnasta (lisääminen, muuttaminen, poistaminen, tarkistaminen) ja siitä, että käyttäjät ovat tietoisia kaikista käyttöön liittyvistä ohjeista, ehdoista ja vaatimuksista. Mikäli kumppaniorganisaatio käyttää alihankkijoita toimeksiantojen toteutuksessa, kumppani vastaa myös heidän osaltaan käyttöoikeuksien hallinnasta, eli lisäämisestä, muuttamisesta, poistamisesta ja tarkastuksesta sekä ohjeistamisesta vastaavalla tavalla kuin omien työntekijöidensä osalta.

Väylävirasto pidättää oikeuden rajoittaa käyttäjän oikeuksia palvelussa.

 

2§ Kirjautuminen Extranet-palveluun

Palveluun kirjautumista varten organisaatiokäyttäjä saa rekisteröinnin yhteydessä henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan Extranet-palveluun. Rekisteröitymistä varten organisaatiokäyttäjällä on oltava henkilökohtainen organisaation sähköpostiosoite sekä henkilökohtainen matkapuhelinnumero.

 

3§ Organisaatiokäyttäjän vastuut

Organisaatiokäyttäjä huolehtii omasta käyttäjätunnuksesta ja salasanasta kuten määritelty kohdassa 4§. Hänellä ei ole vastuuta muiden organisaatiokäyttäjien käyttöoikeuksista. Organisaatiokäyttäjällä on velvollisuus ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin, mikäli hän havaitsee tai hänen tietoonsa muuten saatetaan, että joku muu organisaatiokäyttäjä toimii sopimusehtojen vastaisesti.

 

4§ Vastuu käyttäjätunnuksesta ja salasanasta

Organisaatiokäyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksen asianmukaisesta käytöstä ja sitoutuu käyttämään sitä vain sovittua työtehtäviin liittyvää tarkoitusta varten. Käyttäjätunnuksen ja salasanan edelleen luovuttaminen ja levittäminen tai saattaminen kolmannen osapuolen tietoon on kielletty. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Organisaatiokäyttäjä on velvollinen välittömästi ilmoittamaan Väylävirastolle kirjallisesti, mikäli käyttäjätunnus ja/tai salasana on joutunut sivullisen haltuun.

Väylävirasto ei vastaa tunnuksen tai salasanan paljastumisen takia asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

 

5§ Palvelun tekijänoikeudet

Väylävirastolla on tekijänoikeudet Extranet-palveluun, mutta kumppaniorganisaatiolla on perustepohjaiset oikeudet käyttää palvelua omassa liiketoiminnassaan. Palvelun yksittäisen sivun linkittämiseen osaksi jotakin toista internet -sivustoa kaupallisessa tarkoituksessa tai tietokantojen tuottamiseksi on saatava Väyläviraston lupa. Aineiston kopiointi samoin kuin aineiston käyttö uusien tietokantojen tai muiden julkaisujen tuottamiseen tai muuhun kaupalliseen hyödyntämiseen tai aineiston luovuttaminen vastaavassa tarkoituksessa kolmannelle osapuolelle on kielletty. Palvelusta saa kuitenkin ottaa osia (sitaattioikeus) käytettäväksi muistioissa, lausunnoissa, selvityksissä ja muissa vastaavissa teksteissä, jotka eivät ole varsinaisia julkaisuja. Aineistoa lainattaessa on lähde, "Väylävirasto, Extranet", mainittava.

 

6§ Vastuut Extranet-palvelun käytöstä

Extranet-palvelun käyttäjä vastaa itse palvelujen käyttämisestä aiheutuvista puhelinmaksuista ja muista tietoliikennekustannuksista sekä laitteidensa ja ohjelmistojensa toiminnasta. Väylävirasto ei vastaa asiakkaan ja Väyläviraston välisen tietoliikenneyhteyden ja tietoliikennepalveluiden toiminnasta. Väylävirasto ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden takia asiakkaalle aiheutuvista vahingoista. Väylävirasto ei myöskään vastaa asiakkaalleen tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista eikä palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Väylävirasto ilmoittaa Extranet-palvelun mahdollisista käyttökatkoksista Väyläviraston internetsivustolla.

Väylävirastolla on oikeus keskeyttää palvelujen tarjoaminen kumppaniorganisaatiolle, mikäli käytetyt laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat palvelun turvallisuuden. Mikäli Extranet-palvelua käytetään yhteydenpito- tai muuna välineenä Väyläviraston ja kumppaniorganisaation välisen jonkun muun sopimuksen toteuttamisessa, vastuukysymyksistä voidaan sopimuskohtaisesti sopia edellä esitetystä poiketen.

 

7§ Palvelujen toimintojen muuttaminen

Väylävirastolla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja näitä yleisiä käyttöehtoja, mikäli muutokset ovat tarpeen palvelun kehittämiseksi tai muuten hyväksyttävästä syystä.

 

8§ Käyttöoikeuksien voimassaolo

Kaikki käyttöoikeudet Extranet-palveluihin liitetään perusteeseen ja kyseiset käyttöoikeudet ovat voimassa perusteen voimassaoloajan mukaisesti ja umpeutuvat automaattisesti perusteen loppupäivämäärää seuraavana päivänä.

 

9§ Käyttöoikeuksien purkaminen/irtisanominen

Väylävirastolla on oikeus poistaa käyttöoikeudet, mikäli kumppaniorganisaatio ei noudata palvelua koskevia ehtoja, ei noudata tietoturvallisuussopimuksessa olevia ehtoja tai muita perusteeseen liittyviä erityisehtoja tai muulla tavalla väärinkäyttää palvelua siten, että käyttö aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaraa Väylävirastolle. Lisäksi käyttöoikeudet voidaan Väyläviraston puolelta irtisanoa kuukauden irtisanomisajalla siinä tapauksessa, että Extranet-palvelu päätetään jostain syystä lopettaa.

Kumppaniorganisaatio voi irtisanoa käyttöoikeuksiaan osaltaan päättyväksi välittömästi ilmoittaessaan siitä Väylävirastolle joko kirjeitse tai sähköpostilla. Irtisanomisilmoituksen yhteydessä käyttäjän on mainittava käyttäjätunnuksensa.

 

10§ Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste on ladattavissa Väyläviraston tietosuojasivuilta (Väyläviraston tietojärjestelmät ja käyttövaltuushallintapalvelu)

 

11§ Voimassaolo

Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi.